Team

Raj Shroff

Founder, Director

Pankaj Sanghavi

Director

Hemendra Shroff

Director

Ketan Shroff

Director

Nirav D Shah

Sr. Vice President

Ashish Chovatia

Sr. Vice President

Saurabh Shah

Vice President

Pooja Motani

Asst. Vice President

Jay Shroff

Asst. Vice President

Srujan Poojary

Associate

Miti Jhaveri

Associate