Team

Raj Shroff

Founder, Director

Pankaj Sanghavi

Director

Ketan Shroff

Director

Hoshi Deboo

Advisor

Hemendra Shroff

Director

Nirav D Shah

Sr. Vice President

Saurabh Shah

Vice President

Pooja Motani

Vice President

Jay Shroff

Asst. Vice President

Srujan Poojary

Asst. Vice President

Miti Jhaveri

Associate

Anuj jain

Associate